Nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir mianmaro veiksmų planas

Liepos 29 d.

  • ES Biologinės įvairovės strategija iki m. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  • Optionxpress po prekybos valandų

Jo tikslas — skatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, delta fx parinktyse m.

ES žemės ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama ekologiškai, taip pat reikšmingai padidinti ekologinės akvakultūros mastą. Ekologinė gamyba teikia įvairiapusę naudą: ekologiniuose laukuose biologinė įvairovė yra apie 30 proc.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Jis parengtas siekiant jau ir taip sparčiai augančiam ekologiniam sektoriui suteikti tinkamas priemones 25 proc. Jame siūlomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimas, gamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas, siekiant užtikrinti subalansuotą sektoriaus augimą.

  • bioenergie.lt | Straipsniai
  • Kada opcionais prekiaujama po ipo
  • Atsinaujinusi LIFE programa uždegė žalią šviesą!Aplinkos projektų valdymo agentūra
  • Naujienos integruotųjų projektų rengėjams - LIFE projektai

Komisija ragina valstybes nares parengti nacionalinius ekologinės gamybos veiksmų planus siekiant padidinti jų nacionalinę ekologinio ūkininkavimo dalį. Šiuo metu žemės ūkio paskirties žemės, kurioje ūkininkaujama ekologiškai, dalis valstybėse narėse labai skiriasi: ji gali siekti nuo 0,5 proc.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Nacionaliniai ekologinės gamybos veiksmų planai papildys nacionalinius BŽŪP strateginius planus: jų priemonės neapsiribos žemės ūkiu ir tuo, kas siūloma pagal BŽŪP.

Vartojimo skatinimas Siekiant paskatinti ūkininkus pereiti prie ekologinio ūkininkavimo ir taip padidinti jų pelningumą bei atsparumą, bus labai svarbu, kad ekologiškų produktų suvartojimas didėtų. Šiuo tikslu veiksmų plane siūlomi keli konkretūs veiksmai, kuriais siekiama didinti paklausą, išlaikyti vartotojų pasitikėjimą ir padaryti ekologišką maistą labiau prieinamą piliečiams.

Naujienos integruotųjų projektų rengėjams

Jie apima: informacijos apie ekologinę gamybą teikimą, ekologiškų produktų vartojimo populiarinimą, viešųjų maitinimo įstaigų skatinimą daugiau jų įsigyti vykdant viešuosius pirkimus ir ekologiškų produktų platinimo pagal ES mokykloms skirtą programą masto nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą.

Šiais veiksmais taip pat siekiama, pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui, didinti vartotojų pasitikėjimą ir gerinti ekologiškų produktų atsekamumą. Privatusis sektorius taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, darbuotojams kaip atlygį skirdamas čekių, už kuriuos jie galėtų įsigyti ekologiškų maisto produktų.

Gamybos didinimas Šiuo metu ekologiškai ūkininkaujama maždaug 8,5 proc.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

ES žemės ūkio paskirties žemės ir tendencijos rodo, kad, esant dabartiniam augimo tempui, iki m. ES pasieks 15—18 proc.

Šis veiksmų planas — priemonių rinkinys, duosiantis papildomą postūmį ir padėsiantis pasiekti 25 proc. Nors jame daugiausia dėmesio skiriama patrauklumo vartotojui didinimui, pagrindinė pertvarkos rėmimo priemonė ir toliau bus bendra žemės ūkio politika. Šiuo metu ekologiniam ūkininkavimui remti naudojama apie 1,8 proc.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Į būsimą BŽŪP bus įtrauktos ekologinės sistemos, prekiauti bitkoinais akimirksniu — m. Ekologines sistemas galima taikyti ekologiniam ūkininkavimui skatinti.

KITOS NAUJIENOS

Pagrindinės priemonės apima ne tik BŽŪP, bet ir informacinių renginių organizavimą bei tinkl0 kūrimą siekiant keistis geriausia patirtimi, ūkininkų grupių, o ne pavienių ūkininkų, sertifikavimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, blokų grandinės ir kitų technologijų naudojimą atsekamumui ir kartu rinkos skaidrumui didinti, vietos ir nedidelio masto perdirbimo didinimą, maisto grandinės organizavimo rėmimą ir gyvūnų mitybos gerinimą.

Siekdama didinti informuotumą apie ekologinę gamybą, Komisija kasmet rengs ES ekologinę dieną ir teiks ekologiško maisto grandinės apdovanojimus, kad būtų pripažinta kompetencija visuose ekologiškų maisto produktų grandinės etapuose. Komisija taip pat skatins ekologinio turizmo tinkle plėtrą pristatydama ekologiją puoselėjančius regionus.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Ekologiją puoselėjantys regionai — vietovės, kuriose ūkininkai, piliečiai, turizmo įmonės, asociacijos ir valdžios institucijos bendradarbiauja siekdami tvaraus vietos išteklių valdymo, grindžiamo ekologiškumo principais ir praktika.

Veiksmų plane taip pat pažymima, kad ekologinė akvakultūros produktų gamyba tebėra palyginti naujas sektorius, tačiau turi didelį augimo potencialą.

Spaudos centras Lietuva svarsto planus sustiprinti bioįvairovės atsparumą, stabdyti jos nykimą ir nustatyti konkrečius išsaugojimo tikslus Trečiadienį Liublianoje vykstančiame neformaliame ES aplinkos ministrų susitikime ministras Simonas Gentvilas išsakys Lietuvos požiūrį dėl rengiamos Pasaulinės biologinės įvairovės darbotvarkės po m. Šis tarptautinis strateginis dokumentas numatys tikslus ir konkrečius veiksmus bioįvairovei išsaugoti. Biologinė įvairovė apima daugiau kaip 8 mln. Deja, neginčijami įrodymai patvirtina, kad visa tai pastaraisiais dešimtmečiais nyksta ypač sparčiai.

Būsimomis naujomis tvarios ES akvakultūros plėtros gairėmis valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai bus skatinami remti ekologinės gamybos šiame sektoriuje didinimą. Tvarumo didinimas Galiausiai veiksmų planu taip pat siekiama dar labiau didinti ekologinio ūkininkavimo rezultatų tvarumą.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Siekiant šio tikslo, daugiausia dėmesio bus skiriama gyvūnų gerovės nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą, ekologiškų sėklų prieinamumo užtikrinimui, sektoriaus anglies pėdsako mažinimui ir plastiko, vandens ir energijos naudojimo mažinimui. Komisija taip pat ketina padidinti mokslinių tyrimų ir inovacijų MTI dalį ir bent 30 proc.

Ugdymas(is) ir mokymas(is) 2021-2022 mokslo metais: ugdymo organizavimo galimybės

Komisija atidžiai stebės pažangą vykdydama kasmetinius pažangos stebėjimo veiksmus su Europos Parlamento atstovais, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, rengdama pusmečio pažangos ataskaitas ir laikotarpio vidurio peržiūrą.

Turime skubiai atkurti savo santykio su gamta pusiausvyrą. Tai ne tik ūkininkų, o visų maisto grandinės subjektų užduotis.

Šiuo veiksmų planu siekiame padidinti ekologinio ūkininkavimo paklausą, padėti vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus ir remti Europos ūkininkus pereinamuoju laikotarpiu.

Kuo daugiau žemės skiriame ekologiniam ūkininkavimui, tuo geriau joje ir aplinkinėse vietovėse apsaugoma biologinė įvairovė. Kad būtų pasiektas 25 proc.

Vilniaus miesto savivaldybės ir Žaliosios politikos instituto surengtą Vilniaus aplinkos apsaugos forumą ir jo metu vykusias diskusijas, teikiame pasiūlymus nacionaliniams teisės aktams ir politikos formavimo procesams dėl prioritetinių biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo veiksmų ir priemonių Vilniaus mieste. Esamos situacijos apžvalga 1. Biologinės įvairovės svarba ir tendencijos Biologinė įvairovė, t. Miestai yra labai svarbūs biologinės įvairovės apsaugai ir visoje Europos Sąjungoje yra skiriama vis daugiau dėmesio gamtos puoselėjimui miesto teritorijose. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste esantis Panerių tunelis yra svarbi nacionalinės reikšmės buveinė žiemojantiems šikšnosparniams.

Ekologinio sektoriaus veiksmų plane numatytos priemonės ir idėjos, kaip prisidėti prie subalansuoto sektoriaus augimo. Plėtra bus remiama įgyvendinant Bendrą žemės ūkio politiką, pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su pagrindiniais veikėjais ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

Kartu, paklausai per pastarąjį dešimtmetį didėjus sparčiau nei gamybai, ekologinis sektorius savo dalyviams duoda ekonominės naudos. Be to, dar labiau populiarinti ekologinę akvakultūrą padės Komisijos netrukus priimsimos naujos tvarios ES akvakultūros plėtros strateginės gairės.

Galbūt jus domina